ОБЩИ
УСЛОВИЯ

1. Настоящите Условия за ползване уреждат отношенията между Калиман ООД, Делта Турс 2002 ЕООД, Пирин Турс 2002 ЕООД, Хемус Турс ЕООД и Меджик Бет ООД (наричани за краткост „Организатора”) и всяко лице (наричано по-долу за краткост Потребител), което ползва интернет сайта www.magic-bet.bg.

2. Потребителите по смисъла на настоящите Условия са лицата, които посещават Интернет страница и сайта на www.magic-bet.bg

3. Настоящите правила са публикувани на всяка Интернет страница на Организатора и се считат за приети от Потребителя с факта на влизането му в сайта. Потребителят се задължава да ползва услугите в съответствие с изискванията на настоящите Условия.

4. С приемането на настоящите Условия, Потребителят е информиран и се съгласява, Организаторът да изпраща съобщения и електронна поща за целите на директния маркетинг и реклама на собствени услуги на или на услуги и продукти на трети лица.

5. Организаторът дава възможност на всеки Потребител, в случай на получаване на съобщение или електронна поща за целите на директния маркетинг, да изрази несъгласие с бъдещо получаване на подобни съобщения. Организаторът изпълнява всеки отказ за получаване на бъдещи съобщения за маркетингови цели, ако е подаден съобразно политиката за поверителност приета от Организатора.

6. Всеки Потребител, който ползва Интернет уебсайта www.magic-bet.bg, има право да изрази мнение по отношение на настоящите Условия чрез изпращане на съобщение до администратор на Интернет страницата през формата за контакт създадена за тази цел.

7. Въпроси, свързани с ползването на сайта на Организаторът могат да бъдат задавани от Потребител чрез изпращане на съобщение във формата за контакт, създадена за тази цел.

8. Организаторът се задължава да пази тайната на кореспонденцията, както и да не разгласява персонална информация, предоставена от лицата, без тяхно предварително съгласие, освен ако това не следва по силата на нормативна разпоредба.

9. В случай, че Потребителят с действията си накърнява доброто име на Организатора и/или при поискване от компетентните органи на Република България, Организаторът има право да предоставя на компетентните органи цялата налична информация за действията и самоличността на Потребителя.

10. Организаторът не отговаря пред Потребителя за:
10.1. загуби, пропуснати ползи и други щети, причинени на Потребителя в резултат от ползване на Интернет сайта на Организатора;
10.2. неспособност на Потребителя да използва интернет сайта;
10.3. претенции от трети лица срещу Потребителя при или по повод ползване на сайта;
10.4. за разпространение на съобщения, посредством Интернет, SMS или посредством ползване на Интернет страница на MAGIC BET, с нецензурни, обидни или заплашителни текстове и/или изображения, включително такива на религиозна, верска или политическа основа, както и за разпространение на рекламни и търговски съобщения без съгласие на получателите. В случай, че са налице доказани неправомерни действия по тази точка, Организаторът има право да използва всички технологични и законови мерки за откриване на нарушителите и осведомяване на компетентните органи.

11. Потребителят се задължава да уведомява за грешки, технически проблеми и други проблеми, свързани с ползването на сайта, като изпрати съобщение през контактната форма създадена за тази цел.

12. Организаторът си запазва правото едностранно да променя настоящите Условия, както и структурата на своя уебсайт, за което не се задължава да уведомява Потребителите.

13. За всички неуредени в тези Условия въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.